هلدینگ توسعه دهندگان
Canware
فرشته محمدی
Techzenbam
فرشته محمدی
Unodoncity